NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine parc. št. 554/6 k.o. 1156 Lopaca

12.05.2021Objavil: KS Prevorje

Številka: 092-
Lopaca, 12.5.2021


Krajevna skupnost Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo nepremičnine parc. št. 554/6 k.o. 1156 Lopaca


Osnovni podatki upravljavke stvarnega premoženja

Postopek prodaje vodi oziroma pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem sklepa Krajevna skupnost Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje, kot upravljavka nepremičnin.

Predmet prodaje in izhodiščna vrednost nepremičnin

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom:
parcela 1156 554/6, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 554/6 (ID 7144628), v izmeri 71 m².
Izhodiščna vrednost stavbnega zemljišča je določena v višini 2.840,00 EUR.
Pri predmetni nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost za gradnjo, obratovanje, upravljanje ter nadzor objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture in služnost peš hoje ter vožnje preko nepremičnine v korist služnostnega upravičenca: Občina Šentjur, Mestni trg 10 ter pooblaščenih upravljavcev objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, ter se prenaša s tem bremenom.

Ponudbena cena

Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, pri čemer ponujena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
V kolikor bo v roku prispelo več enakovrednih ponudb, bodo s ponudniki opravljena pogajanja o ceni.

Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po pozivu upravljavke za sklenitev pogodbe.
Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin), stroške notarskih storitev in stroške vknjižbe v Zemljiško knjigo (notarski stroški in sodne takse).
Nepremičnina se prodaja kot zaokrožena celota in po načelu videno – kupljeno, tako da upravljavka ne jamči za kvaliteto, lego, velikost in dostop do nepremičnine.
Upravljavka si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj oziroma ustavi postopek prodaje. Za ponudnika je po oddaji ponudbe le ta zavezujoča.

Pogoji in način oddaje ponudbe

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin.
Ponudnik mora najkasneje do 2. 6. 2021 do 24.00 ure na elektronski naslov: [email protected], osebno ali priporočeno po pošti na naslov Krajevna skupnost Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje, z nazivom zadeve »Ponudba za nakup nepremičnine« poslati:
1. izpolnjen, lastnoročno podpisan (poskeniran, če je po elektronski poti) obrazec, ki je priloga 1 te objave ter
2. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če je ponudnik fizična oseba ali s.p.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 7 delovnih dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Dodatna pojasnila in ogled

Informacije in pojasnila v zvezi s predmetom razpolaganja so na voljo KS Prevorje ( tel. 041 800 473 ). Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi.Krajevna skupnost Prevorje
Damjan MAČEK, predsednik sveta
PRILOGA: KLIK